Przejdź do stopki

Karta informacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Treść

Karta informacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Treść

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

► Czy uderzyłeś osobę najbliższą i mimo obiecania sobie, że to po raz ostatni, sytuacja się powtórzyła?
► Czy zauważyłeś, że Twoje agresywne zachowanie wzbudza strach w najbliższych, że unikają z Tobą kontaktu?       
► Czy zdarzyło Ci się agresywnie zachowywać wobec bliskich po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz niezalecanych przez lekarza leków?


Jeżeli odpowiedziałeś pozytywnie chociaż na jedno z powyższych pytań, przeczytaj koniecznie tę informację !


Stosowanie aktów przemocy wobec osób najbliższych nie tylko naraża Cię na rozpad związku i utratę rodziny, ale również na odpowiedzialność karną. Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Nowe przepisy pozwalają Policji, prokuraturze i sądowi na szybką reakcję wobec sprawcy przemocy w rodzinie nie licz więc na uniknięcie odpowiedzialności.

Stosując przemoc wobec osób najbliższych grozi Ci:
► interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stosowaniem środków zapobiegawczych;
► zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi;
► nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, bez względu na to czyją jest własnością, na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu;
► zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej;
► ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli przemoc była stosowana także wobec nich;
► w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

Nie masz prawa stosować przemocy wobec najbliższych !

Przemoc w rodzinie stała się zjawiskiem nieakceptowanym społecznie. Sprawcą przemocy w rodzinie może być każdy, bez względu na wykształcenie, status społeczny, stan majątkowy itp. Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić swoje zachowanie.
Zwracając się po pomoc niczym nie ryzykujesz! Ty i Twoja Rodzina możecie tylko zyskać!
W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” współpracuj z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.        
Są tam osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie, w tym i Tobie. Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych przez zespół bądź grupę. Jednym z zaleceń może być Twój udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, które są realizowane w ramach
specjalnych bezpłatnych programów przeznaczonych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pamiętaj jednak, że w razie rozpoznania uzależnienia, w pierwszej kolejności należy podjąć stosowną terapię. Uczestnictwo w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych będzie wówczas jej uzupełnieniem.

Jeżeli zachowujesz się agresywnie wobec bliskich, a ponadto nadużywasz alkoholu, możesz zwrócić się do: 
► Infolinii AA: 801 033 242;  
► Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swoim miejscu zamieszkania.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Jeśli chcesz zmienić swoją postawę możesz zgłosić się do programu oddziaływań  rekcyjno-edukacyjnych realizowanego przez podmioty działające na Twoim terenie. Twój udział
w programie może być dobrowolny (samodzielnie zgłosisz chęć uczestnictwa w nim) bądź obligatoryjny (wynikać z orzeczenia sądu albo z zalecenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej).


Adresaci programu:   
► osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie;
► osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia,
w ramach uzupełnienia podstawowej terapii;          
► osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Cele programu:          
► powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
► rozwijanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
► uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
► zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
► zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;           
► uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.


Podmioty realizujące programy        

Programy mogą być realizowane przez podmioty na terenie danego powiatu. Sprawdź podmiot w wykazie na następnej stronie lub zapytaj członków zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji lub kuratorów sądowych.

3968