Przejdź do stopki

Program "Czyste Powietrze"

Treść

Z roku na rok podejmuje się coraz więcej przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości powietrza, jednak dotychczasowe działania są w dalszym ciągu niewystarczające.  Z pomocą szybszego uporania się problemu ze smogiem przychodzi Program Czyste Powietrze, którego zadaniem podstawowym ma być zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza poprzez rozbudowaną ofertę dofinansowań do wymiany źródeł ciepła na nowoczesne i spełniające normy emisji.

Program Czyste Powietrze zakłada również dotacje jako formę pomocy finansowej wyrównującej szanse u osób dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym. Dzięki niemu istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w realizacji wybranych inwestycji odpowiednich dla nowych wymogów dotyczących jakości powietrza.

Cel programu

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza, poprzez poprawę sprawności energetycznej budynków. Przewiduje on dofinansowanie w obszarze termomodernizacji budynku.

Kolejnym założeniem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Ich nadmiar ma znaczące skutki dla naszej planety, a termomodernizacja budynków ma szansę znacznie wpłynąć na ilość gazów uwalnianych do atmosfery.

Program Czyste Powietrze – do kiedy?

Do kiedy można składać wnioski? Program Czyste Powietrze został uruchomiony w 2019 roku, czas trwania programu przewidziano na 10 lat. Do końca roku 2027 przyjmowane są wnioski, kolejne dwa lata przeznaczone są na wypłatę dofinansowań (wszystkie prace objęte umową powinny zostać zakończone do 30.06.2029 r.). Na jego realizację przeznaczono aż 103 miliardy złotych.

Program Czyste Powietrze – dla kogo?

Kto może starać się o dotacje z programu Czyste Powietrze? Z dofinansowania Programu Czyste Powietrze mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych posiadających księgę wieczystą. W programie wyróżniono trzy poziomy dotacji:

Podstawowy

W którym dochód roczny mieszkańców nie przekracza 135 tys. złotych. W przypadku uzyskiwania dochodów z kilku źródeł, są one sumowane (suma ta w dalszym ciągu nie może przekroczyć 135 tys. rocznie).

Podwyższony

W którym przeciętny dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego (zamieszkałego w danym miejscu) nie może wynosić więcej niż:

  • W przypadku gospodarstw jednoosobowych: 2 651 zł
  • W przypadku gospodarstw wieloosobowych: 1 894 zł

Gdy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą, jego roczny przychód z tytułu prowadzenia owej działalności nie powinien przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnej za pracę.

Najwyższy

W którym przeciętny dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie może wynosić więcej niż:

  • W przypadku gospodarstw jednoosobowych: 1 526 zł
  • W przypadku gospodarstw wieloosobowych: 1 090 zł
  • lub Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Gdy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą, jego roczny przychód z tytułu prowadzenia owej działalności nie powinien przekraczać dwudziestokrotności kwoty minimalnej za pracę.

Formy dofinansowania

Program Czyste Powietrze daje możliwość ze skorzystania z dwóch rodzajów pomocy finansowej: dotacji gotówkowej oraz dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji termomodernizacji danego budynku. Takie dofinansowanie można otrzymać przed rozpoczęciem prac jak i podczas ich trwania oraz po zakończeniu (w tym przypadku rozliczeniu będą ulegać koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od złożenia wniosku). Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest zakończenie prac nad termomodernizacją budynku w terminie do 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wysokość dotacji uzależniona jest kwalifikacji do danego poziomu dofinansowania.

Czyste Powietrze – ile dotacji?

Ile dofinansowania można otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze? W zależności od rodzaju wykonywanych prac w zakresie termomodernizacji budynku, kwota dofinansowania może być różna. Maksymalnie może ona wynosić nawet 66 tys. złotych w przypadku podstawowego poziomu finansowania lub 135 tys. złotych w przypadku najwyższego poziomu finansowania. Dla każdej z grup dotacji określono również jaki procent kosztów zostanie sfinansowany przez dotację. Wysokość wsparcia finansowego nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dotacji na dane działanie.

Program Czyste Powietrze– jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski w sprawie otrzymania dofinansowania w ramach programu ,,Czyste Powietrze’’ można składać na 3 sposoby. W każdym ze sposobów konieczne jest jednak dostarczenie dokumentów w wersji papierowej.

1)Za pomocą portalu gov.pl. Skorzystanie z tej możliwości wnioskowania jest możliwe jedynie w momencie posiadania profilu zaufanego, z uwagi na konieczność weryfikacji i potwierdzenia tożsamości wnioskującego. Z uwagi na to, że na portalu znajdują się dane drażliwe – będziesz musiał samodzielnie wykonać niezbędne kroki w związku ze złożeniem dokumentów. Nie ma możliwości udostępniania swojego profilu zaufanego osobom trzecim, nawet z udzielonym pełnomocnictwem

2)Z użyciem Portalu Beneficjenta, czyli Internetowej aplikacji dostępnej na stronie odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby uzyskać dostęp do formularza, konieczna jest rejestracja konta na wspomnianym portalu. Następnie, po wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej należy przesłać go za pomocą Portalu Beneficjenta do właściwego WFOŚiGW. Dodatkowo, wniosek z niezbędnymi załącznikami należy wydrukować, podpisać w odpowiednich miejscach oraz dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW. Korzystanie z tej opcji zdecydowanie przyspiesza proces rozpatrywania wniosku. Dzięki wygenerowaniu dokumentów z użyciem Portalu Beneficjenta, otrzymują one od razu kod kreskowy. Urzędnicy będą mogli zeskanować kod i tym samym ekspresowo wprowadzić wszystkie niezbędne dane, bez konieczności przepisywania ich ręcznie.

3)Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z wyżej wymienionych opcji, wniosek oraz niezbędne załączniki może złożyć wyłącznie w wersji papierowej. Istnieje możliwość osobistego dostarczenia dokumentów lub wysłania ich drogą pocztową (np. kurierem). Wnioski należy składać do odpowiedniego WFOŚiGW (lub jego odpowiedniego oddziału/gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu). Aby dokumenty zostały złożone w odpowiedni sposób, zaleca się ich wypełnienie korzystając z aktywnego formularza dostępnego na Portalu Beneficjenta, z uwagi na automatyczne wypełnianie się odpowiednich pól wniosku.

Czas rozpatrywania wniosku

Wnioski o wsparcie finansowe rozpatruje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, czas jaki mają to:

  1. do 30 dni od dnia wpływu do WFOŚiGW wniosku o dotację,
  2. do 14 dni od dnia wpływu do WFOŚiGW wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że szczegółowy sposób postępowania z wnioskiem określa właściwy regulamin naboru,
  3. do 14 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację z prefinansowaniem

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Kowalewska - tel +48 571 226 306
email: a.kowalewska@gops.czernica.pl

Agata Janowicz - Kurtys - tel +48 451-161-641
email: a.janowicz-kurtys@gops.czernica.pl

 

Przydatne informacje:

Ulotka informacyjna

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny

 

Więcej informacji:

https://czystepowietrze.gov.pl/

 

3761