Przejdź do stopki

Procedura "Niebieska Karta"

Treść

Procedura została stworzona z myślą o relacjach, gdzie występuje przemoc.

Jest skoordynowanym systemem pomocy z jednej strony oraz ściśle określoną ścieżką postępowania, która opiera się na czterech formularzach tj. KARTACH A, B, CD.

Procedurę rozpoczyna poprzez wypełnienie KARTY A pracownik: Policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty lub Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. KARTA A zostaje wypełniona, gdy pracownik ma podejrzenie, że w danej relacji stosowana jest przemoc. Wtedy także osoba doświadczająca przemocy otrzymuje KARTĘ B zawierającą spisane informacje o: przemocy, o prawach jej przysługujących oraz adresy lokalnych miejsc pomocowych.

Następnie KARTA A jest przekazywana w ciągu 7 dni do Zespołu Interdyscyplinarnego, który funkcjonuje w każdej gminie. Przewodniczący/a Zespołu w ciągu 3 dni przekazuje ją członkom tego Zespołu, który powołują dla tej sytuacji Grupę Roboczą.

W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele zawodów, którzy mogą być pomocni w tej, konkretnej sytuacji. Mogą to być np.: policjant, pracownik socjalny, psycholog szkolny, przedstawiciel organizacji pozarządowej udzielającej wsparcia, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ale także kurator sądowy czy pracownik świetlicy środowiskowej. Grupa robocza zapoznaje się z dokumentacją i zaprasza na spotkanie osobę doświadczającą przemocy. W trakcie tego spotkania ustalają wspólnie plan wsparcia – KARTA C, który w toku całej procedury jest monitorowany i ewentualnie modyfikowany stosownie do wydarzeń i potrzeb osoby doświadczającej przemocy.

Osoba stosująca przemoc jest także zaproszona na osobne spotkanie z grupą roboczą. Wówczas wypełniana jest KARTA D, która stanowi dokumentację z tego spotkania. Ma ono na celu wskazanie konsekwencji prawnych i psychologicznych stosowania przemocy oraz ukazać ścieżki zmiany zachowań.

Ważnym czasem jest okres monitorowania i realizacji indywidualnego planu pomocy – wtedy członkowie grupy roboczej mają za zadanie wspierać osobę doświadczającą przemocy i ewentualnie korygować plan pomocy.

W przypadku pojawienia się kolejnych sytuacji przemocowych, po ich zgłoszeniu (do Grupy Roboczej lub Policji) wypełnia się kolejne KARTY A, lub stosowną notatkę i dołącza do dokumentacji NIEBIESKIEJ KARTY.

Procedura zostaje zakończona, gdy ustanie przemoc lub powstaje uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu jej dalszego stosowania. W sytuacji, gdy po zamknięciu procedury pojawiają się kolejne akty przemocy procedura może zostać ponownie otwarta.

https://www.nik.gov.pl/plik/id,10944.pdf

3969