Przejdź do stopki

Zespół ds. Pomocy Rodzinie

Treść

Koordynator Zespołu:  Zastępca Kierownika Renata Godek-Fiet

Zespół ds. Pomocy Rodzinie wspiera rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej. Zespół udziela pomocy i wsparcia rodzinom, w których występuje zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania dziecka i rodziny.

  

Zespół tworzą :

1)     koordynator Zespołu,

2)     pracownik socjalny,

3)     asystent rodziny.

 

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć :

1)  pedagog szkolny,

2)  psycholog,

3)  kurator,

4)  przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego,

5)  przedstawiciel służby zdrowia,

6)  przedstawiciel Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

7)  inne osoby. 

 

 Zespół tworzą specjaliści, których podstawowym celem jest: pomoc dziecku i rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym, pomoc rodzinom przeżywającym kryzys, pomoc rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej, kryzysem psychicznym, uzależnieniem od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu i narkotyków, a w szczególności wspieranie rodziny, w której występują trudności opiekuńczo –wychowawcze.

 

 

Zespół wspiera rodzinę we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

 

Wspieranie rodziny to zespół planowanych działań  specjalistów i rodziny mających na celu przywrócenie zdolności  do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie.

 

 Założenia programowe Zespołu  obejmują działania mające na celu:

1)     wzmocnienie rodziny,

2)    wspomaganie jej wszystkich funkcji, a w szczególności opiekuńczo-wychowawczej,

3)     przeciwdziałanie jej rozpadowi,

4)   diagnozowanie potrzeb rodziny w zakresie potrzeb, ekonomicznych, emocjonalnych, prawidłowości więzi rodzinnych, poczucia bezpieczeństwa jej członków,

5)     łagodzenie niedostatków materialnych i psychosocjalnych,

6)     współpracę ze szkołą w zakresie pomocy dziecku,

7)     współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

 

Z wnioskiem o podjęcie działań w ramach Zespołu mogą wystąpić:

1)     pracownicy socjalni, po dokonaniu diagnozy socjalnej,

2)     pedagodzy szkolni po stwierdzeniu zaniedbań wobec dziecka tj opuszczania zajęć szkolnych, oznak zaniedbań funkcji opiekuńczo-wychowawczych, braku zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców, opiekunów dziecka, itp.,

3)     kuratorzy sądowi,

4)     inne służy, organizacje i osoby działające na rzecz dziecka i rodziny,

5)   członkowie rodziny.

4531