Przejdź do stopki

Prace społeczno-użyteczne

Treść

Prace społecznie użyteczne to instrument aktywizacji społeczno – zawodowej, skierowany do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne organizowane są na wniosek gminy i po skierowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy. 

 

Kto może zostać skierowany na prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne w gminie Czernica skierowane są do niżej wymienionych osób zamieszkujących na terenie gminy:

- osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu oraz korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy (zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych).

- osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Zasady organizacji prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę w:

A. Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę na podstawie art. 111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

B. Organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

C. Organizacjach pozarządowych realizujących zadania z pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych.

D. Instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celu maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej.

 

Uprawnienia osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych

1. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.

2. Bezrobotnym i osobom uprawnionym przysługuje świadczenie w wysokości 8,30 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji. Prace mogą być organizowane  w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

3. Świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej, w tym także za okres nieobecności udokumentowanej. Wypłata świadczenia dotyczy jedynie faktycznych godzin wykonywania przydzielonych prac.

4. Harmonogram wykonywania prac społecznie użytecznych uzgadniany jest indywidualnie z poszczególnymi pracodawcami.

5. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym.

 

Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155 poz. 921).

 

Więcej informacji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Wrocławska 78

55-003 Czernica
Tel. 71 318 01 80
e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl

3761