Przejdź do stopki

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Treść

W  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy można ubiegać się m.in. o:

1.    ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

1.        świadczenia pieniężne (zasiłki celowe, okresowe, stałe),

2.        świadczenia w postaci rzeczowej,

3.        usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

4.        pomoc w postaci jednego ciepłego posiłku;

 

2.    ŚWIADCZENIA RODZINNE

1.     zasiłki rodzinne,

2.    dodatki do zasiłków rodzinnych;   

 

3.    ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

1.      zasiłki pielęgnacyjne,

2.      świadczenia pielęgnacyjne,

3.      specjalny zasiłek opiekuńczy;

 

4.   JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

5.   ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

6.   DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

7.  SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjne;

8.  SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i osoby rezygnujące zatrudnienia z związku z koniecznością zapewnienia opieki osobie potrzebującej;

9. USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla osób pozostających poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego;

10. STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY;

11. INNĄ POMOC WYNIKAJĄCĄ Z PROGRAMÓW RZĄDOWYCH  w szczególności z powodu zdarzeń losowych (powodzi, suszy itp.)

12. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  (500+)

13. KARTA DUŻEJ RODZINY

 

 W  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  uzyskasz też pomoc  w  postaci:

1.    PRACY SOCJALNEJ

2.    DORADZTWA

3.    PORADNICTWA

4.    KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM I PRAWNIKIEM

3761