Przejdź do stopki

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł)

Treść

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł)

USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy .....

Druki do pobrania:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy - aktualny wzór

Ankieta weryfikacyjna do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na teryterium Rzeczpospolitej Polskiej

Komu przysługuje?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

– Wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy

–przyznanie lub wypłata świadczenia mogą być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy GOPS lub urzędu gminy.

– Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia mieszkania i jedzenia obywatelom Ukrainy nie dostanie osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez obywateli Ukrainy jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy obywatelom Ukrainy nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

 

Wniosek o świadczenie pieniężne 40 zł / dzień za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 • PESEL lub NIP składającego wniosek;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • liczba osób przyjętych do zakwaterowania;
 • adres pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie ,
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania
 • PESEL osoby przyjętej na zakwaterowanie , lub rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia. 

4531